Ị́ndrị́lị́kị́ Yẹ́sụ̃ vé rĩ

Ị́ndrị́lị́kị́ Yẹ́sụ̃ vé rĩ

Ị́ndrị́lị́kị́ Yẹ́sụ̃ vé rĩ

Mívé ngá rií áyú rĩ, ũkpõ ni dõ mãdã, mi ícó Yẹ́sụ̃ vé ị́ndrị́lị́kị́ vũgálésĩ rĩ pi vé ĩgélé ndre rá:

 

Jesus Film