Mí íꞌdụ́ ụ́ꞌdụ́kọ́ múké Búkũ Múngú vé rĩ agá rĩ ꞌbãá kõmpítã agá

Mi ícó ụ́ꞌdụ́kọ́ múké Múngú vé rĩ ị́sụ́ lã íntãnẽtĩ gé rá, dõku mi ícó íꞌdụ́ ꞌbã kõmpítã agá rá, mi ícó ụ́ꞌdụ́kọ́ múké Múngú vé rĩ lã Kẹ̃lị̃kọ̃ tị sĩ ãndrũ sĩ rá!

Íꞌdóngárá
Wụ̃ngárá
Rụ́tã
Yónã
Mãtáyo
Mãrákõ
Lúkã
Yũwánĩ
Ẹ̃zị́
Rómã
1 Kõrínítõ
2 Kõrínítõ
Gãlãtị́yã
Ẽfésõ
Pị̃lị̃pọ́yị̃
Kõlõsáyĩ
1 Tẽsãlõníkẽ
2 Tẽsãlõníkẽ
1 Tĩmõtéyõ
2 Tĩmõtéyõ
Tị́tọ̃
Fĩlĩmónã
Ẽbérẽ
Yõkóbũ
1 Yũwánĩ
2 Yũwánĩ
3 Yũwánĩ
1 Pétẽró
2 Pétẽró
Yụ́dã
Iꞌdangárá
 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.