Tã ã pá ãlu rĩ ꞌdĩ

Elisa teaching ABC

ꞌÍ lã dõ Keliko tị drị̃drị̃ ni kuyé, mi ícó íꞌdó ꞌdĩgé, 'í ndre ABC ĩ ní sĩí bõngó ã rụ́ꞌbá gá rĩ pi, ãzini ABC búkũ agá rĩ pi.

ꞌÍ lã dõ ABC ĩ ní sĩí bõngó ã rụ́ꞌbá gá rĩ gí, ãzini ꞌí lã dõ búkũ ABC vé rĩ gí, mi ícó pị̃rị́mã rĩ lã rá.

Mi dõ ngá ꞌdĩꞌbée ꞌdụ ꞌbã, lẽ mî ãꞌyĩ  tã ngá ꞌdị́pa ní lẽé mî ꞌdụ ngaá rĩ.  ꞌÍ lẽ dõ búkũ ꞌdĩꞌbée gbãá ãngũ ímbázú, lẽ mî zị ꞌba, ꞌbâ ícó fáyĩlĩ búkũ rĩ ã úgóró vé rĩ sẽ mí ní rá.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.