Nãpí Kãbĩlõ ãvĩípi rĩ vé rĩ

Mí ãvĩ gí, dõku ị́sụ́kí mi gí?

Lúkã 15:3-7

ꞌBá kãbĩlõ úcépi ri ku ívé kãbĩlõ kárákará rĩ pi, mụ kãbĩlõ ãlu ãvĩípi gí rĩ ndãá. Kã kãbĩlõ rĩ ị́sụ́, údé ụ̃mụ̃ ãyĩkõ ꞌbãzú ni. Múngú ri ꞌbá ãvĩꞌbá gí rĩ pi ndã, íjị́ gõ 'í vúgá vúlé. ꞌBá ímụ́ꞌbá ĩri vúgá rĩ pi céré ímụ́ adri ãyĩkõ sĩ ụ̃mụ̃ ꞌbụ̃ gé ꞌdãá rĩ sĩ. Mí ãvĩ gí, dõku ị́sụ́kí mi gí? Úꞌdógúꞌdógú ꞌdĩri ĩ ị́sụ́ ĩmivé Bíbĩlíyã agá búkũ Lúkã vé rĩ agá. Lúkã 15:3-7.

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.