Mí íꞌdụ́ ụ́ꞌdụ́kọ́ múké Búkũ Múngú vé rĩ agá rĩ ꞌbãá kõmpítã agá